Home

Financiële begroting

Financiële kaders

Voor het opstellen van de financiële begroting hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Loonontwikkeling

cao/5,10%

Prijsontwikkeling / inflatiecorrectie

3,00%

Rente

1,50%

Leges m.u.v. bouwleges

diversen

Bouwleges

volgt bouwkosten

Toeristenbelasting

geen stijging conform afspraak

Forensenbelasting

geen stijging conform afspraak

OZB-woningen

+ 4,50%

OZB-niet-woningen

+ 4,50%

Overige rechten

+ 4,50%

Afvalstoffenheffing

100% kostendekkendheid

Rioolheffing

+ 4,50%

Aantal inwoners:

- per 01-01-2023

35.000

- per 01-01-2024

35.000

- per 01-01-2025

35.000

- per 01-01-2026

35.000

Wij werken in onze kostenraming niet met algemene indexen. Er is voor het betreffende begrotingsjaar (in dit geval 2024) zo reëel mogelijk geraamd. Dit prijsniveau houden we constant in de meerjarenraming. Hiermee sluiten wij aan bij de methodiek die we hanteren bij het ramen van de algemene uitkering ("constante prijzen").

Voor de prijsontwikkeling, die we gebruiken bij de berekening van tarieven, is aansluiting gezocht bij het percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit percentage is berekend door het CPB (Centraal Plan Bureau) en is voor 2024 3,0%.

Voor verdere informatie over de tariefstijgingen verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21