Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

FMP na Voorjaarsnota 2023

-118

175

-4.370

-4.370

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2024

198

-277

-1.336

-814

Actueel FMP

80

-102

-5.706

-5.184

waarvan incidenteel

-29

0

0

0

structureel

109

-102

-5.706

-5.184

FMP in begroting 2024

80

-102

-5.706

-5.184

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2024) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2027) structureel sluitend is.

De begroting 2024 is structureel sluitend. Meerjarig, vanaf 2026, zijn er in de begroting flinke tekorten door een verlaging van de algemene uitkering. We verwachten dat het Rijk de komende jaren met een oplossing komt.

Hieronder staat de specificatie van het FMP.

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

FMP t/m Voorjaarsnota 2023

-118

175

-4.370

-4.370

Kapitaallasten (exclusief riolering)

11

75

-757

-829

Salaris- en inhuurkosten

-2.748

-2.719

-2.534

-2.519

Overige kosten bedrijfsvoering

-2

-89

-93

-106

Salariskosten bestuur en griffie

-66

-66

-66

-66

Afdrachten en leges Burgerzaken

-1

5

32

-64

Verkiezingen

-20

119

-20

-20

Klare Taal

-35

-10

-10

-10

Dividend

83

83

83

83

Treasury

-89

-110

7

82

Actualisatie opbrengst ozb

409

409

409

409

Algemene uitkering

4.708

4.951

4.111

4.750

Stelpost prijsontwikkeling

1.181

1.181

1.181

1.181

Mutaties reserves

817

158

167

26

Bijdrage Munitax

-614

-182

-165

-165

Bijdrage VRGZ

-326

-336

-346

-356

Weginspecties

-

-

-

50

Opbrengst Toeristenbelasting

94

94

94

94

Bijdrage GMR

-41

-41

-41

-41

The economic board

-36

-36

-36

-36

Noodlokalen Agora onderwijs

-110

-110

-142

-

Leerlingenvervoer

76

126

146

31

Energiekosten gemeentelijke eigendommen

-445

-445

-445

-445

Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen

-35

-31

-31

-31

Spuk sport

106

88

88

88

Indexering tarieven sporthallen/zwembad

25

25

25

25

Vervangen verlichting en ballenvangers De Treffers/DDV

-29

-

-

-

Indexering subsidies

-44

-44

-44

-44

Indexering subsidie bibliotheek

-38

-38

-38

-38

Vervangen beplanting door weersomstandigheden

-55

-55

-55

-55

Onderhoud bermen en sloten

-55

-55

-55

-55

Bijdrage MGR

-809

-831

-690

-438

Indexering subsidie Forte Welzijn

-68

-91

-91

-91

Jongerenwerkers Forte en Rocky Fit

-112

-221

-231

-239

De Mallemolen

8

8

-208

-208

Participatiewet/ BBZ

133

133

133

133

Minimabeleid

-40

-110

-110

-110

Huishoudelijke hulp

-376

-376

-376

-376

Bijdrage DRAN

41

68

82

83

Rolstoel, woon en vervoersvoorzieningen

261

261

489

489

Sociaal domein

-1.094

-1.555

-1.313

-1.730

Stichting Sterker

-66

-66

-66

-66

Bijdrage ROB

-39

-14

-4

-4

Veilig Thuis

-48

-48

-48

-48

Bijdrage GGD

-189

-189

-189

-189

Riolering/ Rioolheffing

33

24

25

179

Afval/ Afvalstoffenheffing

-40

-78

-79

-114

Bijdrage ODRN

-261

-261

-261

-261

Bijdrage Capaciteit decentrale overheden Klimaat en Energie

314

314

314

314

Diverse kleine mutaties en afronding

-171

-192

-178

-77

FMP in begroting 2024

80

-102

-5.706

-5.184

waarvan incidenteel

-29

-

-

-

waarvan structureel

109

-102

-5.706

-5.184

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21